Project Description

Pro účely koncepčního rozhodnutí provozovatele ČOV Beroun (40 000 EO) o nakládání s čistírenským kalem bylo vypracováno posouzení aerobní vs. anaerobní stabilizace kalu, nízkoteplotního sušení a spalování kalu včetně tepelná bilance.

Souhrn:

Na základě hydrotechnických a technologických výpočtů pro konkrétní zadání byl posouzen vliv aerobní vs. anaerobní stabilizace kalu na:

  • Kvalitu odpadních vod (vliv kalové vody na kvalitativní parametry, modelová charakterizace)
  • Látkovou kapacitu biologické linky ČOV (zejména eliminaci celkového dusíku)
  • Investiční a hlavní provozní náklady.

Jako rozhodovací nástroj je provedena specifická (kriteriální) SWOT analýza pro obě varianty.

Součástí byl dále návrh nízkoteplotního sušení kalu a návrh monospalování kalu, hmotově-energetická bilance obou termických procesů a vyhodnocení energetické soběstačnosti systému.

Závěrem bylo vyhodnocení přínosů a rizik obou variant aerobní vs. anaerobní stabilizace zejména ve vazbě k tepelnému hospodářství navazujících termických stupňů zpracování kalu, posouzení kvality výstupů (ve vztahu k legislativním požadavkům) a budoucím trendům materiálové transformace kalů.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: Vodovody a kanalizace Beroun a.s.

Termín odevzdání: 12/2019