Project Description

Cílem měření bylo získat formou měrné kampaně podklad pro historickou řadu dešťů v Plzni a pro zpracování dalších etap generelu kanalizace města Plzně. Měření dešťů probíhalo od ledna 2016 do prosince 2018. Součástí měření byl sběr dat a údržba přístrojů.

Obsahem celého měření bylo zejména:

  • pravidelný sběr dat a údržba přístrojů, návrh modernizace strojního a SW vybavení srážkoměrů
  • vyhodnocení naměřených dat o srážkách, a kvartální odesílání dat objednateli v editovatelné formě (MS Excel)
  • vyhotovení závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích měrné kampaně.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Termín odevzdání: 2016-2018