Project Description

Předmětem zakázky je vykonávání funkce odborného zástupce provozovatele vodního hospodářství ŠKODA JS a.s. Plzeň-Bolevec, dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění,  poskytování poradenské činnosti a spolupráce v oblastech vodního hospodářství související s provozem areálu společnosti.

Stěžejní zastávané funkce a činnosti:

 • Konzultační činnost v oblasti provozování vodovodů a kanalizací
 • Výkon funkce odborného zástupce dle § 6 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.
 • Vedení údajů majetkové a provozní evidence
 • Předání vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodoprávnímu úřadu 1x/rok
 • Na každý rok vypracovat plán odběru vzorků surové a pitné vody v četnosti dle legislativních požadavků a v souladu s tímto plánem zajistit odběry a analýzy těchto vod v požadovaném rozsahu
 • Celkové výsledky analýz surové vody v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí 1x/rok do 31. března za předchozí kalendářní rok
 • Udržování platnosti a aktuálnosti stávající dokumentace
 • Sledování legislativních změn v oblasti provozování úpravny vody, vodovodů a kanalizace
 • Zajištění odběrů a analýz odpadních vod v souladu s vodoprávními povoleními a Kanalizačním řádem města Plzně
 • Zastupování společnosti ŠKODA JS a.s. při jednáních s úřady a účast na kontrolách státních orgánů ve výše uvedených oblastech
 • Odborný dohled nad úpravnou vody zahrnující rovněž kontrolu funkce technologie přímo v provozu a vyhodnocování provozu
 • Odborná pomoc při řešení technických problémů, navrhování nutných technologických změn
 • Spolupráce s metrologem společnosti
 • Spolupráce s ekologem společnosti

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: ŠKODA JS a.s.

Termín průběhu zakázky: od 10/2019 na dobu neurčitou