Project Description

Předmětem dodávky bylo procesně-technologické posouzení, sestávající z bilančního posouzení množství a kvality stávající a budoucí produkce odpadních vod z městyse Koloveč, vyplývající ze změny způsobu odkanalizování území (jednotná kanalizace -> oddílná splašková kanalizace) a posouzení stávající látkové a hydraulické kapacity ČOV pro budoucí stav odkanalizování území. Dále byla navržena intenzifikační/rekonstrukční řešení ČOV za účelem zajištění řádné vodohospodářské funkce ČOV pro výhledový stav. Součástí dokumentu byl i odhad investičních nákladů pro navrhovaná opatření.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: Aqua Procon, s.r.o., Divize Praha

Termín odevzdání: 1/2020