Project Description

Předmětem dodávky ve stupni předprojektové přípravy (PP) bylo stanovení (v souladu se zadáním investora) hmotové bilance předmětných kalů ke zpracování technologickým procesem nízkoteplotního sušení kalu, definování látkové bilance materiálových toků a definování optimální kapacity technologické linky sušárny s ohledem na biologickou linku stávající ČOV. Stěžejní částí PP byl vlastní návrh (technologický výpočet) sušení odvodněného kalu (6 000 tun/rok), identifikace a návrh řešení materiálových toků, procesní schéma a vypracování výkresových a mapových podkladů pro navazující stupeň projektové dokumentace. Součástí byl i návrh optimalizací ČOV ve vztahu k investičnímu záměru a odhad investičních nákladů.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: Vodohospodářská spol. Benešov, s.r.o.

Termín odevzdání: 9/2019