Project Description

Předmětem dodávky ve stupni Studie – předprojektové přípravy, bylo:

  • Posouzení stávajícího stavu ČOV
  • Energetický štítek ČOV (dle evropské metodiky)
  • Návrh intenzifikace ČOV
  • Etapizace intenzifikace a orientační rozpočet

Stěžejní částí studie je návrh technologicko-procesního řešení intenzifikace ČOV a návrh obnovy a doplnění technologické linky ČOV, včetně procesních schémat a situačních nákresů. Součástí studie je i výpočet návratnosti doplnění strojního odvodněn kalu, odhad investičních nákladů a propočet hlavních provozních energetických a materiálových nákladů.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s.

Koncový zákazník: Obec Chlumčany

Termín odevzdání: 03/2020