Project Description

Předmětem dodávky bylo technologické posouzení, sestávající z bilančního posouzení množství a kvality teoretické produkce odpadních vod z ubytovacího komplexu domova seniorů a jejich vlivu na celkové látkové zatížení ČOV Stružná. Dále byly navrženy varianty řešení nakládání s odpadními vodami a účelné intenzifikační kroky (opatření) na ČOV Stružná. Součástí dokumentu technologického posouzení byl i odhad investičních nákladů pro navrhované varianty.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Termín odevzdání: 10/2019