Vodní audit dle certifikované metodiky MPO ČR „Hodnocení užívání vody na úrovní podniků“ z prosince 2020, jíž jsme tvůrci a spoluautory (viz certifikace MPO)

Co je vodní audit?

 • Získání kompletních, nezávislých informací o hospodaření s vodou v podniku
 • Realizace a naplňování požadavků evropské ISO normy 46001:2019 (Water efficiency management systems)
 • Návrh inovativních realizačních opatření v rámci auditu
 • Esenciální základ udržitelného „water managementu“ na úrovni podniku

Cíle vodního auditu

 • Zhodnotit stávající stav hospodaření s vodou v průmyslovém podniku
 • Hloubková analýza na základě reálných dat z podniku za období 3 roky nazpět: Vodní zdroje, distribuční a stoková síť, odpadní vody, srážkové vody, recyklované proudy, procesní voda, chladicí okruhy, vodohospodářská bilance, správa vodohospodářského majetku a dat podniku
 • Najít potenciální úspory vody a snižovat rizika dopadů nedostatku vody
 • Návrh reálných opatření (podklad pro investiční záměr)

Benefity pro investora

 • Podniky se zpracovaným vodním auditem budou zvýhodněny při hodnocení žádostí o investiční dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP-TAK (v gesci MPO) pro období 2021-2027

(zaměřeno na zadržování vody, opatření k řešení kontaminace, recyklace vody v podnicích a zavádění inovací a digitalizačních opatření vedoucí k úsporám vody)

 • Podniky s vodním auditem získají možnost ucházet se o automatické udělení tzv. „ecolabelu“ MŽP – „Známka odpovědného hospodaření s vodou“

Financování

 • Na zpracování vodního auditu je možné požádat o finanční prostředky z programu MPO OP-PIK, II. Výzva – PORADENSTVÍ (poradenské služby)
 • Příjem žádostí 2/2021 – 06/2021
 • Celková alokace výzvy je 130 mil. Kč
 • Výše podpory je 50% celkových nákladů na realizaci vodního auditu
 • výše nákladů na realizaci vodního auditu je 1 mil. Kč, tzn. lze získat finanční podporu až do výše 500 tis. Kč